STADGAR FÖR SVENSK DRAKKLUBB

JANUARI 1992

STADGAR FÖR SVENSK DRAKKLUBB

Paragraf 1

Klubben vars benämning är Svensk Drakklubb har till ändamål att bevaka de svenska drakseglarnas intressen och i detta hänseende utgöra förhandlingsorgan med andra länders draksammanslutningar i syfte att söka få drakklassens bestämmelser utformade på för båttypen och klassen lyckligaste sätt.

Paragraf 2

Medlem utväljs av styrelsen efter därom gjord ansökan. Inträde beviljas varje person som är ägare eller delägare till en Drake eller som visat intresse för Drakklassen. Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot.

Paragraf 3

Medlem som vill utträda ur Svensk Drakklubb gör anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från klubben, eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.

Paragraf 4

Medlem må av styrelsen ur klubben uteslutas omedelbart därest han/hon:

1 icke i den ordning klubbens stadgar föreskriver erlagt stadgad årsavgift

Medlem må även av styrelsen ur klubben uteslutas därest han/hon:

2 trots erinringar eljest vägrar efterfölja dessa stadgar eller av styrelsen meddelade beslut
3 handlat mot hederns lagar

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Beslut om uteslutning skall av styrelsen med angivandet av orsaken delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.

Medlem som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid möte med klubben söka ändring i styrelsens beslut under förutsättning att han/hon inom 14 dagar efter det han/hon fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det möte som hålles närmast efter besvärstidens utgång och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev.

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan klubben och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

Paragraf 5

Årsavgift utgår med belopp som för kommande året fastställs av ordinarie årsmöte. Avgiften skall erläggas å tid som av styrelsen föreskrivs. Hedersledamot är befriad från avgifter. Medlemskort får icke utlånas eller bortgivas.

Paragraf 6

Enskild medlem äger icke någon del i klubbens tillgångar och är ej heller personligen ansvarig för någon gäld.

Paragraf 7

Drake tillhörig medlem, inregistreras automatiskt i klubbens eskader.

Paragraf 8

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrivs i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar som omfatta idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

Paragraf 9

Styrelsen skall hava sitt säte i Sverige.

Paragraf 10

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minimum fyra (4) övriga ledamöter. Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för de kommande två verksamhetsåren, och nomineras därvid styrelsens olika funktionärer.

Paragraf 11

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller sekreteraren och är beslutsmässig, då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande och om beslutet ense.

Paragraf 12

Styrelsen åligger att förvalta klubbens angelägenheter i enlighet med dess stadgar och å möten fattade beslut.

Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt bestämmande, varvid dock – om icke särskilda skäl för avvikelser föreligga – nedan angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren och kassören, nämligen:

Sekreteraren
– att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,
– att om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior på dessa,
– att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassören
– att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för klubben; utbetalningar skola attesteras av ordföranden,
– att föra fullständig kassabok över klubbens räkenskaper,
– att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även införs av klubben förvärvade pris,
– att om styrelsen icke annorlunda bestämmer, förvara nämnda priser,
– att till betryggande belopp försäkra klubbens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter.

Paragraf 13

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

Paragraf 14

Årligen hålles i november ett ordinarie årsmöte till vilket styrelsen kallar genom till medlemmarna ställda skrivelser utfärdade senast åtta (8) dagar före mötet.

Paragraf 15

Extra möte må av styrelsen utlysas och är pliktig utlysa extra möte då minst tio (10) medlemmar med angivande av ändamål sådant skriftligen påfordrar.

Paragraf 16

Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får ej utövas med full makt.

Paragraf 17

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Paragraf 18

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av a) ordförande och b) sekreterare förmötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
4. Styrelsens berättelse.
5. Revisorns berättelse.
6. Fastställande av balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser.
8. Val av styrelsen.
9. Val av revisor och suppleant för ett år. I detta val får styrelsens ledamöter icke deltaga.
10. Val av valberedningen.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Förslag som väckts av styrelen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14, förslag om stadgeändring eller om upplösning av klubben minst 30 dagar, före mötet.

Paragraf 19

Verksamhetsåret liksom räkenskapsåret börjar den 1 oktober och slutar den 30 september. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning, m.m.) tillhandhålles revisorn senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Paragraf 20

Revisorn åligger att granska styrelens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 dagar före ordinarie årsmöte.

Paragraf 21

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestämmes utgången genom enkel majoritet, förutom där dessa stadgar annorlunda föreskriver. Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden; vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

Paragraf 22

Beslut ifråga av ekonomisk natur får icke fattas om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

Paragraf 23

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skal ske vid två på varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte. För beslut erfordras 2/3-dels majoritet.

Paragraf 24

Förslag om upplösning av klubben får endast upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För beslut erfordras 2/3-dels majoritet.

Paragraf 25

Skulle klubben upplösas, skall dess tillgångar användas till något för segelsporten nyttigt ändamål, vilket bestämmes vid det sammanträde då klubben upplöses. Beslut om upplösning skall omedelbart delgivas Riksidrottförbundet medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt åtföljas av revisionsberättelse jämte balans samt vinst- och förlusträkning.

Paragraf 26

Utöver dessa stadgar gälla Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga förskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbundsstadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.

29 november, 2017 | Inlagt i Okategoriserade. Permalänk till inlägget.